Latest News

Our clinic will be closed from may5th

Our clinic will be closed from may5th to 7 th , and we will reopen on the to may 8 th at our usual hours THRISSUR POORAM ASHAMSAKAL

Latest News & Events

 • ഇന്നു !
  ഇന്നു ഉച്ച ക്ക് 1 മണി വരയെ പരിശോധന ഉണ്ടായിരിക്കുകയുളൂ15/7/19- today the clinic will be closed at 1.00pm
  Read More...

  What to know about sperm analysis
  The process can help doctors to determine the underlying cause of a person's inability to conceive
  Read More...

  Bed rest during pregnancy for preventing
  ബെഡ് റസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഗർഭം അലസി പോകുന്നത് (miscarriage)തടയുവാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് Bed rest during pregnancy for preventing miscarriage Not enough evidence to say if bed rest helps in preventing miscarriage.
  Read More...

  What are the benefits of sleeping naked?
  Sleeping naked may help people get to sleep faster and promote better quality sleep. Both the quality and duration of sleep are important to a person's overall health and well-being. Sleeping naked is easy to do and involves no risk to the person.
  Read More...

  Chronic stress, fertility and the 'hunge
  Unpacking the links: Chronic stress, fertility and the 'hunger hormone'
  Read More...

  research in support of homeopathic medi
  Those of us within the homeopathic medicine community often hear the criticism that there is no research in support of homeopathic medicine. There are in fact thousands of homeopathic research studies. The following studies have been selected to demonstrate the different types of homeopathic research and some of the important research findings in support of homeopathic medicine
  Read More...

  Association between paternal smoking at
  Maternal smoking during pregnancy has repeatedly been associated with decreased sperm counts in sons. Nevertheless, our team recently detected a lower total sperm count in the sons of smoking fathers as compared to sons of non-smoking fathers. Since paternal and maternal tobacco smoking often coincide, it is difficult to discriminate whether effects are mediated paternally or maternally when using questionnaire- or register-based studies. Therefore, getting an objective measure of the maternal nicotine exposure level during pregnancy might help disentangling the impact of paternally and maternally derived exposure.
  Read More...

  OUR CLINIC WILL BE CLOSED ON MARCH 16TH
  I am very happy to inform you that, my paper titled "Effectiveness of Homoeopathic Medicinal Intervention for Managing Fallopian Tube Blockage' has been accepted by Young Scholars Congress-2019 to be held at Thiruvananthapuram on March 16-17, 2019 dr Dileep kumar http://www.youngscholarscongress.org/# OUR CLINIC WILL BE CLOSED ON MARCH 16TH മാര്‍ച്ച്‌ -16 ക്ലിനിക്‌ മുടക്കം ആയിരിക്കും
  Read More...

  Pesticide in fruit and veg could harm ma
  Pesticide in fruit and veg could harm man's fertility: Men who eat high levels have half the sperm count of those who ate the least
  Read More...

  VIRAL INFECTION: HOMEOPATHIC APPROACH
  In the past few decades, India has witnessed a marked increase in the incidence and prevalence of viral infections.1,2,3,4,5 Some of these infections have raised much concern because of their severity, extent of spread, and burden on health services. Although antiviral drugs have been developed for use as prophylactics and therapeutic agents, they have some
  Read More...

  human herpesvirus (HHV)&unexplained infe
  Researchers have found one of the human herpesvirus (HHV) that potentially infects the lining of the uterus and is behind the unexplained infertility in women.
  Read More...

  Our clinic will be closed from may5th
  Our clinic will be closed from may5th to 7 th , and we will reopen on the to may 8 th at our usual hours THRISSUR POORAM ASHAMSAKAL
  Read More...

  Our clinic will be closed from may5th
  Our clinic will be closed from may5th to 7 th , and we will reopen on the to may 8 th at our usual hours THRISSUR POORAM ASHAMSAKAL
  Read More...

  AYUSH doctors in Indian Army, Indian Arm
  The idea behind the experiment is to see if alternative medicine can work where allopathy has no answers,” said Lieutenant General BK Chopra, director general, Armed Forces Medical Services (AFMS). For the first time, the military is giving a chance to specialists in different forms of alternative medicine, ranging from ayurveda and naturopathy to unani andhomeopathy, to treat severely-ill soldiers.
  Read More...

  Researchers identify protein in mice tha
  Researchers at the National Institutes of Health have discovered a protein that plays a vital role in healthy egg-sperm union in mice. The protein RGS2 can delay an egg's development into an embryo in order to allow time for sperm to arrive and merge with the egg in a healthy fertilization process. The embryo cannot survive without the male chromosomes.
  Read More...

  Pesticides on fruit and vegetables linke
  Chemicals put on non-organic fruit and vegetables to destroy organisms harmful to plants may be harming men’s ability to have a baby.
  Read More...

  Pesticides & male infertility: Harm from
  Human reproduction is a delicate bio-chemical process, guided at every step by powerful hormones. Reproductive health involves everything from the physical ability to reproduce to the many behavioral and developmental effects of sex hormones.
  Read More...

  Stress degrades sperm quality ?
  Psychological stress is harmful to sperm and semen quality, affecting its concentration, appearance, and ability to fertilize an egg,
  Read More...

  Cell phones negatively affect male ferti
  Men who keep a mobile phone in their trouser pocket could be inadvertently damaging their chances of becoming a father
  Read More...

  Children born to women after fertility t
  children born to women with fertility problems have a higher risk of psychiatric disorders than naturally conceived children. The increase in risk was described as "modest" by researchers from Denmark, but was found to persist throughout childhood and into young adulthood.
  Read More...

  ശീഘ്രŒ
  ശീഘ്രസ്ഖലനം പുരുഷന്മാരെ ബാധിയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈംഗിക പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്.
  Read More...

  ശരിയാő
  വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്‌ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാത്തത്‌ വന്ധ്യതാ പ്രശ്‌നംകൊണ്ടു മാത്രം ആവണമെന്നില്ല. ശരിയായ രീതിയിലും ശരിയായ സമയത്തും ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടാതിരുന്നാല്‍ പ്രത്യുല്‍പാദനം സാധ്യമാവണമെന്നില്ല.
  Read More...

  Stars & Celebrities Who Believe in Homeo
  What do David Beckham, Catherine Zeta-Jones, Usain Bolt and Pamela Anderson have in common? They are all fans ofhomeopathy. Homeopathy is said to be the fastest growing system of medicine in the world, and after conventional medicine, the most widely used. Yet, despite having been used safely for the last 200 years, it remains a controversial topic with sceptics claiming homeopathy to be “quackery” and a “waste of money”.
  Read More...

  പുരുഷŒ
  ഹോമിയോ ചികിത്സയിലൂടെ എത്ര പഴകിയതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ വന്ധ്യതയും പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്‌. പുരുഷ വന്ധ്യതയ്‌ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍ വൃഷ്‌ണങ്ങളില്‍ ബീജ സൃഷ്‌ടി നടക്കാതിരിക്കുക, ശുക്ലത്തില്‍ സജീവവും ചലനക്ഷമവുമായ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുക
  Read More...

  ഹോമിയŔ
  ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാശാസ്‌ത്രത്തെ മനസിലാക്കുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും അടിസ്‌ഥാനതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്‌ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്‌. പതിനെട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ്‌ ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. 1755-ല്‍ ഏപ്രില്‍ 10-ന്‌ ജര്‍മ്മനിയില്‍ സാക്‌സണ്‍ ഡിസ്‌ട്രിക്‌റ്റിലെ മീസണ്‍ നഗരത്തില്‍ ജനിച്ച ഡോ. ക്രിസ്‌റ്റ്യന്‍ ഫ്രെഡറിക്‌ സാമുവല്‍ ഹാനിമാനാണ്‌ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപജ്‌ഞാതാവ്‌. സിമിലിയ സിമിലിബസ്‌ ക്യൂറന്റര്‍-സമം സമം കൊണ്ടു ഭേദപ്പെടുന്നു, എന്ന അടിസ്‌ഥാനതത്വത്തെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ്‌ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌.
  Read More...

  Diet And Lifestyle Changes May Help Prev
  “The key message of this paper is that making the right dietary choices and including the right amount of physical activity in your daily life may make a large difference in your probability of becoming fertile if you are experiencing problems with ovulation,” said Walter Willett, senior author and chair of the HSPH Department of Nutrition.
  Read More...

  Antioxidants 'boost male fertility
  The scientists said sperm were known to be vulnerable to attack from free radicals, and the study has shown that the best defence against sperm damage was to take two antioxidants - Vitamin E and beta-carotene.
  Read More...

  ‘Process to identify endosulfan victims
  Activists have long been demanding that frequent abortions, infertility and cancer, among others, should also be considered as manifestations of exposure to endosulfan. They say the services of experts who have done research in Kerala in this regard where a large number of victims have been identified, should have been taken.
  Read More...

  The fertility diet
  Make some simple food changes to help boost your fertility as a couple... scrambled eggs on wholemeal toast means slow-release carbs and protein, and eggs are rich in omega 3, ideal for male production of prostaglandin (controls hormone regulation)
  Read More...

  Thyroid and Fertility
  Thyroid and Fertility Undiagnosed and untreated thyroid disease can be a cause for infertility or recurrent miscarriage. The thyroid hormone is important for growth and metabolism, and because it regulates cellular function, abnormal thyroid function can affect your fertility.
  Read More...

  Female fertility level declines in Karna
  Study shows the birth rate drop is more drastic in southern districts Female fertility level declines in Karnataka Bangalore, Oct 27, DHNS : There has been an alarming decline in the fertility rates of women in Karnataka in the past decade,
  Read More...

  ovarian cancer. &CA-125
  Ovaries which are located on either side of the uterus in the lower abdomen, performs two main functions – (a) produce hormones (estrogen and progesterone) that are responsible for the development of secondary sexual characteristics and regulation of the reproductive cycle; (b) Develop and release an egg into the fallopian tube once a month during childbearing years. Cancer of ovaries is the fifth most common cancer among women, and second most common gynecologic cancer and it causes more deaths that any other gynecologic cancer.
  Read More...

  Nanotechnology and homoeopathy
  Western science has been marching towards the discovery of increasingly smaller particles of matter for the past centuries, from molecules and atoms to sub-atomic particles and quarks. Likewise, the evolution of technology has witnessed the miniaturisation of devices along with their increased capabilities. "Nanotechnology" has become the popular term to refer to the study and manufacture of devices of molecular dimensions, of the range of nanometers or one-billionth of a meter.
  Read More...

  Endosulfan can cause male infertility
  Exposure to Endosulfan could lead to male infertility, says a study conducted by a doctor in Coimbatore even as reports from Kasaragod indicate that the Kerala Government’s assessment of the impact of the killer pesticide in Kasaragod could be very wrong.
  Read More...

  RADIATION DURING PREGNANCY
  whose developing fetuses are vulnerable to birth defects, cognitive problems and cancer.
  Read More...

  IMPORTANCE TORCH PANEL
  The TORCH test is used to screen pregnant women and newborns for antibodies to the infections disease included in the panel, if either the mother or newborn has symptoms. This blood test can determine if the person has had a recent infection, a past infection, or has never been exposed. The test is ordered when a pregnant women is suspected of having any of the TORCH infections. These infections can be serious if they occur during pregnancy because they can cross the placenta from the mother to the developing fetus and can cause congenital defects in the newborn.
  Read More...

  Homeopathic Management for erectile dys
  Erection problems are common in adult men. In fact, almost all men experience occasional difficulty getting a maintaining on erection. In many case, it is a temporary condition that will go away with little or no treatment. In other cases, it can be an ongoing problem that can damage a man’s self esteem and harm his relationship with his partner, and thus requires treatment.
  Read More...

  THE HORMONE OF DOMINANCE TESTOSTERONE
  Something that you’ve probably known intuitively for years is finally official: mothers of daughters are different than mothers of sons, and we produce the sex of children we’re most suited to bring up.
  Read More...

  HEPATITIS 'C' IN PREGNANCY
  In India alone, the death rates from Hepatitis C exceed over 100, 000 per year. 1 in 5 patients with chronic HCV develops irreversible liver damage (cirrhosis) and about 1 in 4 patients with cirrhosis progress to liver failure and die.
  Read More...

  BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTER'S AND HOM
  Mumbai: Use of Medical Analyser developed by Bhabha Atomic Research Centre has shown that it would enable a better understanding of the selective action of homoeopathic medicines in different strengths on human beings.
  Read More...

  Getting Pregnant Tips
  Predict ovulation. Learning how to predict your ovulation is key to improving fertility
  Read More...

  SEMAN ANALYSIS-SAMPLE COLLECTION INSTRU
  SAMPLE COLLECTION INSTRUCTIONS · Should be collected after 2-5 days abstinence from sexual intercourse or masturbation · Should be collected preferably at the laboratory by masturbation · Should be delivered within 1 hour of collection if collected
  Read More...

  Smoking causes of infertility
  Smoking is proved to be one of the major causes of infertility, who smoke are at the greater risk of pregnancy problem like abortions and miscarriages than nonsmokers.
  Read More...

  prostate specific antigen (PSA
  The main prostate cancer screening test for men who show no symptoms of the disease is the prostate specific antigen (PSA) blood test.
  Read More...

  Homeopathy and Leptospirosis
  A report of the largest study of homeopathy ever undertaken, based on data from over 11 million people (the entire population of Cuba), is published today in the journal Homeopathy1.
  Read More...

  ENDOMETRIOSIS
  Endometrial like cells appear and flourish in areas outside the uterine cavity
  Read More...

  Council study presented in 25th Clinical
  The Pan American Society for Clinical Virology organised the 25th Clinical Virology Symposium from 19th to 22nd April, 2009 at Daytona Beach, Florida, USA.
  Read More...

  FIBROIDS
  Those fibroids which distort the uterine cavity or fibroids which mechanically blocks the uterine end of the tube can only cause infertility
  Read More...

  GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM)
  GDM is formally defined as “any degree of glucose intolerance with onset or first recognition during pregnancy”. GDM generally has few symptoms and it is most commonly diagnosed by screening during pregnancy
  Read More...

  POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME (PCOS, PCOD)
  Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is the most common reproductive endocrine disease among women of childbearing age.
  Read More...

  Why and how can homeopathy help?
  Homoeopathy can offer a natural, effective and gentle solution to either conceive a baby or to come to terms with the consequences if the wish for a child remains unfulfilled.
  Read More...

  HOMOEOPATHY & INFERTILITY
  Homoeopathy can offer a natural, effective and gentle solution to either conceive a baby or to come to terms with the consequences if the wish for a child remains unfulfilled.
  Read More...

Visitor Counter: 648997